PRIVĀTUMA POLITIKA

Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai informāciju par personas datu apstrādes mērķi, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas un apstrādes laikā. 

Sadarbojoties ar SIA Nanotev.lv, no personas var tikt prasīta personīga rakstura informācija, tai skaitā vārds un uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, dzīvesvietas adrese. Informācija ir nepieciešama tiešās sadarbības nodrošināšanai – pasūtījuma apstrādei, piegādei un norēķinu administrēšanai. 

Personas datu pārzinis un tā kontaktinformācija

Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA Nanotev.lv, vienotās reģistrācijas Nr. 40203193595, juridiskā adrese R. Blaumaņa iela 15, Sigulda, LV-2150. SIA Nanotev.lv kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir tālruņa numurs 20148585 vai e-pasta adrese info@nanotev.lv. 

Dokumenta piemērošanas sfēra

Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu – SIA Nanotev.lv klientu, sadarbības partneri. Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz fiziskām personām - klientiem.

SIA Nanotev.lv rūpējas par personas privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro personas tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem - Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā. 

Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē persona sniedz datus (SIA Nanotev.lv interneta mājas lapā www.nanotev.lv, e-pasta formātā vai telefoniski) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti. 

Personas datu apstrādes nolūki

SIA Nanotev.lv apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

 • Preču pārdošanai:
  • klienta identificēšanai;
  • rēķina sagatavošanai un parakstīšanai;
  • preču piegādei ;
  • iebildumu izskatīšanai un apstrādei;
  • norēķinu administrēšanai.
Personas datu apstrāde

SIA Nanotev.lv apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un SIA Nanotev.lv saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus. 

Personas datu saņēmēju kategorijas

SIA Nanotev.lv neizpauž trešajām personām personas datus vai jebkādu sadarbības laikā iegūtu informāciju, izņemot:

 • ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, bankai norēķinu ietvaros, kurjerpasta dienestam pasūtījuma piegādei );
 • ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
Personas datu glabāšanas ilgums

SIA Nanotev.lv glabā un apstrādā personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā SIA Nanotev.lv vai persona var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);
 • kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
 • kamēr ir spēkā personas piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Pēc tam, kad augstākminētie apstākļi izbeidzas, personas dati tiek arhivēti, dzēsti vai likvidēti. 

Piekļuve personas datiem un citas personas tiesības

Personai ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi. 

Personai saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt SIA Nanotev.lv  veikt personas datu papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz personu. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no SIA Nanotev.lv pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs. 

Persona var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu - elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu.

Saņemot personas pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, SIA Nanotev.lv pārliecinās par personas identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem. 

SIA Nanotev.lv atbildi personai nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē vai e-pastā, pēc iespējas ņemot vērā personas norādīto atbildes saņemšanas veidu. 

SIA Nanotev.lv nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un personas iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, personai ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē - Datu valsts inspekcijā. 

Saziņa ar personu

SIA Nanotev.lv veic saziņu ar personu, izmantojot personas norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi). Saziņu par pakalpojumu līgumsaistību izpildi SIA Nanotev.lv veic uz izrakstītā rēķina pamata. 

Citi noteikumi

SIA Nanotev.lv ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, padarot pieejamu personai tā aktuālo versiju SIA Nanotev.lv interneta mājas lapā www.nanotev.lv. 


Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.